Gümrükleme işlemlerinizde uzman kadromuz ile hizmetinizdeyiz.

2016/9641 MAKTU DAMGA VERGİSİ VE HARÇ TUTARLARI, BİNA VE ARAZİ VERGİSİ MATRAHLARI VE ASGARİ ÖLÇÜDE ARSA VE ARAZİ METREKARE BİRİM DEĞERLERİNİN HESABINDA UYGULANACAK ARTIŞ ORANLARI İLE TÜTÜN FONU TUTARININ BELİRLENMESİ HAKKINDA KARAR

2016/9641  MAKTU DAMGA VERGİSİ VE HARÇ TUTARLARI, BİNA VE ARAZİ VERGİSİ MATRAHLARI VE ASGARİ ÖLÇÜDE ARSA VE ARAZİ METREKARE BİRİM DEĞERLERİNİN HESABINDA UYGULANACAK ARTIŞ ORANLARI İLE TÜTÜN FONU TUTARININ BELİRLENMESİ HAKKINDA KARAR

Karar Sayısı: 2016/9641

24.12.2016 tarihli ve 29928 sayılı R.G.

Ekli Kararın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 13/12/2016 tarihli ve 122 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulu nca 20/12/2016 tarihinde kararlaştırılmıştır.

MADDE 1- (I) Bu Karar; 1/7/1964 tarihli ve 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun mükerrer 30 uncu, 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununun mükerrer 138 inci, 29/7/1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 29 uncu, 21/2/2001 tarihli ve 4629 sayılı Bazı Fonların Tasfiyesi Hakkında Kanunun geçici 1 inci maddeleri uyarınca, maktu damga vergisi ve harç tutarları, bina ve arazi vergisi matrahları ve asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin hesabında uygulanacak artış oranları ile tütün fonu tutarının belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

MADDE 2- (1) 488 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yer alan kâğıtlar için 2016 yılında uygulanan maktu vergi tutarları, yeniden değerleme oranı dâhil olmak üzere %7,5 oranında artırılmıştır.

MADDE 3- (1) 492 sayılı Kanuna bağlı tarifelerde yer alan ve 2016 yılında uygulanan maktu harç tutarları (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dâhil) yeniden değerleme oranı dâhil olmak üzere %7,5 oranında artırılmıştır.

MADDE 4- (1) 1319 sayılı Kanunun 29 uncu maddesinin beşinci fıkrası uyarınca 2017 yılma ait bina ve arazi vergisi matrahları ile asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin hesabında uygulanacak artış oranı yeniden değerleme oranı (%3,83) olarak tespit edilmiştir.

MADDE 5- (1) 21/12/2009 tarihli ve 2009/15685 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan Bazı Mallara Uygulanacak Tütün Fonu Tutarlarının Belirlenmesine Dair Kararın 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "600 $/ton" ibaresi "300 $/ton" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 6- (1) Bu Karar 1/1/2017 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7- (1) Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

WEB GÜMRÜK

İşlemleri tamamlanmış veya devam eden dosyalarınızı takip edebilir ve dijital arşivlerinize ulaşabilirsiniz.

 

ONLINE FİYAT TEKLİFİ

Gerekli bilgileri online teklif formu ile bize gönderiniz. En kısa sürede fiyat teklifinizi hazırlayalım...

DUYURULAR